נתקלתם באירוע יוצא דופן? שמעתם על משהו שאנחנו חייבים לדעת? ספרו לנו ואנחנו נספר לכולם!

    אני מאשר/ת בזאת כי הפרטים שמסרתי נכונים ומדויקים, כי זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בפרטים שנשלחו על ידי ל-עמקניוז באמצעות טופס זה הן בבעלותי או בבעלות הגורם המיוצג על ידי. ידוע לי כי משלוח הפרטים ל-עמקניוז מהווה אישור חינם ובלתי מוגבל בזמן לשימוש בפרטים שנשלחו וכן מהווה אישור לפרסמם בכל מקום וזמן שימצא עמקניוז לנכון ומתיר ל-עמקניוז לעשות בפרטים שנשלחו על שימוש שיראה לנכון מכל בחינה. ידוע לי ואני מסכים/ה שלא אהיה זכאי/ת לכל תמורה עבור מסירת הפרטים. אני מאשר/ת כי נתתי הסכמתי לחקירת החומר וכי ידוע לי כי עמקניוז אינו מתחייב לפרסמו. כמו כן אני מאשר/ת כי נתתי את הסכמתי ל-עמקניוז לשנות ו/או לערוך את החומר. אם אני חותם/ת בשם ארגון, אני מתחייב/ת ומצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לאשר ולהתחייב בשמו של הארגון.